تبریک روز کارگر

مدیر عامل شرکت سیمان سپهر با بیان اینکه "کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند
زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه است."
روز جهانی کار و کارگر را تبریک گفتند