برگزاری مسابقات تیراندازی در کارخانه ی سیمان سپهر

به مناسب بزرگداشت اعیاد شعبانیه و همچنین روز کارگر در جهت افزایش روحیه پرسنل و بهره وری ، یک دوره مسابقه

تیر اندازی در محل کار خانه سیمان سپهر برگزار گردید که در پایان به نفرات برتر جوایزی اهدا گردید.